» Eylül Etkinlikleri ve 2014-2015 Bilimsel Program

                Değerli üyeler, 

Ege Patoloji Derneğinin  2014-2015  dönemi aylık toplantı ve kursları 

19 Eylül 2014  tarihinde  başlayacaktır.  Toplantı ve kurslar, Alsancak’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binası DESEM Mavi salonda yapılacaktır. Aylık toplantılar belirtilen tarihlerde saat 17:00-19:00 arasında, kurslar ise saat 9:30-16:00 arasında   yapılacaktır. 

19 Eylül 2014’ te ilk toplantımız açılış kokteyli ile başlayacak  ve “SSS tümörleri sınıflamasında değişiklikler” ile devam edecektir.

27-28 Eylül 2014  tarihlerinde iki günlük  “Nefropatoloji Kursu”   düzenlenmiştir.     

Bir günlük kurs ücretleri  derneğe üye olan üyelerimize   100 TL, üye olmayanlara 130 TL olarak; 2 günlük  kurs ücretleri ise üyelere 150 TL, üye olmayanlara 180 TL olarak belirlenmiştir.  Kurs ücretlerine  kurs dökümanları, kahve molası ve  öğle yemeği dahildir.

Kurs ücretleri ile üyelik aidatlarının aşağıda  bildirilen  hesap numarasına  yatırılmasını rica ederken birlikte  bilimsel anlamda  güzellikler paylaşacağımızı  düşünüyoruz.

 Ege Patoloji Derneği Yönetim Kurulu  adına 

 Meral Koyuncuoğlu

 

İş bankası 

Şube adı: 9 Eylül Üniv-İzmir 

Hesap Adı: Ege patoloji derneği 

Hesap No: 3481-0177570 

IBAN:TR14 0006 4000 0013 4810 1775 70

» Ola?an Genel Kurul yap?ld? - 9 May?s 2014

Ege Patoloji Derne?i Ola?an Genel Kurulu 9 May?s 2014 Cuma günü, ikinci toplant? ile Swissôtel Büyük Efes, Izmir’de  yap?ld?. Seçim sonucunda yeni EPD Yönetim, Denetleme, Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Patoloji Dernekleri Federasyonunda Ege Patoloji Derne?i'ni temsil edecek asil ve yedek delegeler belirlenmi?tir.

Yeni seçilen arkada?lar?m?za ba?ar?lar dileriz.

EPD Yönetim Kurulu Ad?na

Prof. Dr. Sait ?en

EPD Yönetim kurulu
Meral Koyuncuo?lu
Funda Y?lmaz
Duygu Gürel
Fulya Çakala?ao?lu
Ülkü Küçük
Metin Akbulut
Yelda Dere

» Epd Bilimsel Program nerileri

 Ege Patoloji Derne?inin 2014-2015 dönemi bilimsel program için önerilerinizi a?a??daki word dosyada doldurup epd@epd.org.tr adresine gönderiniz yada bas?l? olarak doldurup genel kurul s?ras?nda yönetim kuruluna iletiniz.

te?ekkürlerlmizle EPD YK

Öneri word dosyas?

» Ola?an Genel Kurul Toplant?s?

EGE PATOLOJ? DERNE?? OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI

Ege Patoloji Derne?i Ola?an Genel Kurulu 30 Nisan 2014 Çar?amba günü saat 17:00’de Swissôtel Büyük Efes, Izmir’de a?a??daki gündemle yap?lacakt?r. Yeterli ço?unluk sa?lanmazsa 9 May?s 2014 Cuma günü, ikinci toplant? ayn? yer, saat ve gündemle yap?lacakt?r.

Gündem:

1.              Aç?l??

2.              ?stiklal mar?? ve sayg? duru?u

3.              Divan Ba?kan? ve Divan Sekreterinin seçimi

4.              Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulmas?

5.              Denetleme Kurulu raporunun sunulmas?

6.              Bütçenin sunulmas?

7.              Yönetim Kurulu faaliyetleri, Denetleme Kurulu raporunun ve bütçenin onaya sunulmas?

8.              Dernek tüzük de?i?iklikliklerinin görü?ülmesi ve onaya sunulmas?

a.     As?l ve onursal üyelik tan?mlamalar?n?n yap?lmas?

b.     As?l üyelik aidatlar? giri? ve y?ll?k aidat ücreti düzenlenmesi

c.     Geçmi? üyelik aidat borçlar? için genel kurul görü?ü al?nmas?

9.              Dernek organlar?n?n seçilmesi

10.           Patoloji Dernekleri Federasyonu Genel Kurulunda Ege Patoloji Derne?i’ni temsil edecek delegelerin seçimi

11.           Dilek ve temenniler

12.           Kapan??          

» May?s Etkinli?i; 2 May?s 2014

 Tiroid Patolojisi;
Slayt semineri
Konu?mac?:
Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak

YER: Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Muhiddin Erel Amfisi
Saat 17:00 

» 4 KURS: 12 Nisan 2014

PATOLOJ? LABORATUARI TEMEL ?LKELER? KURSU: 
PATOLOJ? AS?STANLARI VE TEKN?SYENLER? ?Ç?N
    

Moderatör: Funda Y?lmaz
Program
Kurs Kay?t Formu
Yer: Ege Üniversitesi, T?p Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, ?zmir
Saat: 9.00
Patologlar?n oturumu B?TAM salonunda ba?layacak daha sonra Muhiddin Erel amfisinde devam edecektir.

Kay?t formunu göndererek kay?tlar? al?nm?? kat?l?mc?lar haberin devam?na eklenmi?tir (8/4/2014 itibar?yla) 

EPD Üyesi olmayan ve önceki 3 EPD kursuna kat?lan kat?l?mc?lar?n 4 kurs için üyelik ba?vurusunda bulunmalar? uygundur.

Kursa kat?laclar?n kurs kay?t formu göndermeleri gereklidir.

Kurs kat?l?m? patoloji teknisyenlerine ücretsiz olup, kat?lacak teknisyenlerin kay?t formunu doldurarak dernek yönetimine 5 Nisan 2014 tarihine dek ula?t?rmalar? veya mail olarak göndermeleri gereklidir.

Teknisyen kay?t formu için t?klay?n?z

» Nisan Etkinli?i: 4 Nisan 2014

Olgularla gastrointestinal sistem patolojisi

Moderatör: Özgül Sa?ol
Ege Üniversitesi Muhiddin Erel Amfisi 17:00

Konu?mac?lar: 

- Semin Ayhan

- Ba?ak Do?anav?argil

- Mehtat Ünlü

- Murat Sezak

- Ne?e Ekinci

- Özgül Sa?ol

» 3 KURS: 8 Mart 2014
Prostat i?ne biyopsilerine tan?sal yakla??m
Moderatör: Burçin Tuna
Program
Kurs Kay?t Formu
Kurs 3teki baz? olgu sunumlar?n? sanal olarak inceleyebilme imkan? sa?lanm??t?r. Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal? sanal mikroskopi sayfas?ndaki olgulara  a?a??daki linkler ile ula??labilinir.

http://194.27.56.209/mirax/index.php?module=public_slide&slideid=291

http://194.27.56.209/mirax/index.php?module=public_slide&slideid=290

http://194.27.56.209/mirax/index.php?module=public_slide&slideid=329

http://194.27.56.209/mirax/index.php?module=public_slide&slideid=328

http://194.27.56.209/mirax/index.php?module=public_slide&slideid=327

Olgular? incelemek için ya Java veya bilgisayar?n?zda varsa Mirax program?n? kullanabilirsiniz.

Bilgisayar?n?zda Java yüklemeyi veya güncellemeyi: http://www.java.com/tr/download/windows_ie.jsp?locale=tr&host=www.java.com&bhcp=1 veya http://www.java.com/en/download/manual.jsp sayfalar?ndan yapabilirsiniz.

Mirax program?n? a?a??daki linklerden yükleyebilirsiniz (mac tabanl? bilgisayarlarda çal??maz).

http://3dhistech.com/en/article/free-download sayfas?ndan http://www.3dhistech.com/data/downloads/installs/1_15/Pannoramic_Viewer_1_15_2_21080_RTM.exe dosyas?n? indirerek bilgisayar?n?zda çal??t?r?n?z.. Ayn? sayfadan kullan?m klavuzunuda indirebilirsiniz. http://3dhistech.com/data/manual/1.15/Pannoramic_Viewer_1.15_User's_Guide_EN_Rev1.pdf

Yer: Ege Üniversitesi, T?p Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, ?zmir
Saat: 9.15

Kurs kitapc?k ve CD'si alabilmek için kay?tlar?n 1 hafta öncesinden yap?lm?? olmas? gereklidir.
Kay?tlar? al?nm?? kat?l?mc?lar haberin devam?ndad?r (28/2/2014 itibar?yla) 

Üye olmayan kat?l?mc?lar?n 4 kurs için üyelik ba?vurusunda bulunmalar? uygun olur.

» Mart etkinli?i; 7 Mart 2014; Hematopatoloji

Moderatör: Prof. Dr. Sermin Özkal
Deri Lenfomalar?
Konu?mac?:
Prof. Dr. Ay?egül Üner

YER: Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Muhiddin Erel Amfisi
Saat 17:00

» ?ubat etkinli?i: 7 ?ubat 2014; Meme Patolojisi

Moderatör: Prof. Dr. Necmettin Özdemir
Konu?mac?lar:
Prof. Dr. Prof. Dr. Necmettin Özdemir:  Sentinel lenf nodu biyopsisi; ?ntraoperatif ve parafin kesitlerde de?erlendirilmesi
Doç. Dr. Merih Güray Durak: Lobüler karsinoma insitu ve invaziv lobüler karsinomlar?n de?erlendirilmesi

YER: Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Muhiddin Erel Amfisi
Saat 17:00

» 2 KURS: 4 Ocak 2014

S?v? bazl? sitoloji
Moderatör: Deniz Nart
Program
Kurs Kay?t Formu

Yer: Ege Üniversitesi, T?p Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, ?zmir
Saat: 9.15

Kurs kitapc?k ve CD'si alabilmek için kay?tlar?n 1 hafta öncesinden yap?lm?? olmas? gereklidir.
Kay?tlar? al?nm?? kat?l?mc?lar haberin devam?ndad?r (29/12/2013 saat 22.00 e kadar)

» Ocak etkinli?i; 3 Ocak 2014; Nropatoloji

Slayt Semineri

Nöropatolojide pratikte s?k kar??la??lan sorunlara olgular e?li?inde yakla??m

Muhiddin Erel Amfisi, Ege üniversitesi, T?p Fakültesi - Saat 17:00

» 1 Kurs: 07 Aral?k 2013

Endometrial Patoloji
Moderatör: 
Meral Koyuncuo?lu
Program
Kurs Kay?t Formu

Yer: Ege Üniversitesi, T?p Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, ?zmir
Saat: 9.15
Kurs kitapc?k ve CD'si alabilmek için kay?tlar?n 1 hafta öncesinden yap?lm?? olmas? gereklidir.
Kay?tlar? al?nm?? kat?l?mc?lar haberin devam?ndad?r (5/12/2013 saat 21.00 e kadar)

» Aral?k etkinli?i: 6 Aral?k 2013

 Slayt Semineri

Testis Patolojisi

Yer: Ege Üniversitesi, T?p Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, ?zmir
Saat: 17.00

» EPD kurs program? belirlenmi?tir

EPD kurs program? 

TAR?H

Konu

Moderatör

Kurs Program?

07 Aral?k 2013

Endometrial Patoloji

Meral Koyuncuo?lu

Program

04 Ocak 2014

S?v? bazl? sitoloji

Deniz Nart

Program

08 Mart 2014

Prostat i?ne biyopsilerine tan?sal yakla??m

Burçin Tuna

Program

12 Nisan 2014

 Patoloji Laboratuvar?

 

 

» Kas?m etkinli?i: 1 Kas?m 2013

 Slayt Semineri

Derinin s?k görülen büllöz lezyonlar? ve ay?r?c? tan?lar?

Yer: Ege Üniversitesi, T?p Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, ?zmir
Saat: 17.00

» E mail duyurular?

Baz? üyelerimizin düzenli postalanan e-mail duyurular?n? almad?klar? belirtilmektedir. Bu durumda olan üyelerin epd@epd.org.tr adresine geçerli mail adreslerini belirterek e-mail adreslerini güncellemeleri veya mail adreslerini kaydettirmeleri gerekmektedir. Dernek üyeleri kay?tl? e-adreslerini http://www.epd.org.tr/uye_listesi.php# adresinden isimleri üzerine t?klayarak kontrol edebilirler.

 Ege Patoloji Dernek üyesi olmayanlar veya farkl? bir adrese ikinci bir mail almak isteyen üyelerimiz ise https://groups.google.com/d/forum/epd-mail adresinden adres, uzmanl?k durumu ve kurum bilgileri ile birlikte üyelik talep ederek dernek faaliyetlerini takip edebilirler.

» yelerimize Te?ekkr ve Hat?rlatmalar

De?erli Meslekta?lar?m?z,

Yönetim Kurulu üyelik bilgilerinin güncellenmesi ve birikmi? üye aidat borçlar?n?n ödenmesini hat?rlatma gere?i duymaktad?r. Geçmi? yönetimlerin çabalar? ve üyelerimizin anlay??l? yakla??m? ile üyelik bilgilerinin güncellenmesi ve aidatlar?n toplanmas?nda önemli bir yol al?nm??t?r. Bu konudaki duyarl?l???n?z ve i?birli?iniz için te?ekkür ederiz.

Aidat borçlar?n?z? epd@epd.org.tr den sorabilirsiniz. 

BANKA HESAP NO;  Ege Patoloji Derne?i hesab?
Garanti Bankas? ?irinyer ?ubesi:
Mü?teri no: 8560538  Hesap no: 331/6297854
?BAN: 
TR110006200033100006297854

» Kurs 2 a?klama

 Kurs 2 olgular?n?n makroskobik resimleri dosya boyutu büyük oldu?u için a?a??daki linklerdende ayr?ca  ula??labilir. Kursiyerler epd kurs grubuna üye olarak kendi aralar?nda vakalar?   (https://groups.google.com/forum/#!forum/epd-kurs ) tart??abilirler. Kurs öncesinde tan?lar?n? içeren word dosyalar?n? mail ile geri göndermeleri olgu tart??malar?nda kolayl?k sa?layabilir.

Kurs 2 aç?klama

makroskobik resim olgu 1-6

makroskobik resim olgu 7-12

makroskobik resim olgu 13-18

makroskobik resim olgu 19-26

makroskobik resim olgu 27-33

Halen EPD kurs grubuna üye olmayan ve tan?lar?m isimli word dosya eline ula?mayan kursiyerlerin mail ile dosyay? istemeleri gerekmektedir. 

» EPD Ola?an genel kurulu yap?ld?.

8.06.2012 tarihinde saat 17:00’de ?zmir Tabip Odas? Prof. Dr. Orhan Süren Salonunda yap?lan EPD Genel Kurulu’nda gerçekle?tirilen seçim sonucunda yeni EPD Yönetim, Denetleme, Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Patoloji Dernekleri Federasyonunda Ege Patoloji Derne?i'ni temsil edecek asil ve yedek delegeler belirlenmi?tir.

Yeni seçilen arkada?lar?m?za ba?ar?lar dileriz.

EPD Yönetim Kurulu Ad?na

Prof. Dr. Mine Hekimgil

Yönetim Kurulu Asil

Sait ?en

Ne?e Çall? Demirkan

Ayd?n ?ahin

Fulya Çakala?ao?lu

Peyker Demireli

Ça?nur Uluku?

Ye?im Ertan

» Patoloji Laboratuvar?nda Kalite Standardizasyonu

Patoloji Laboratuvarlar?nda Kalite Standartlar?n?n Düzenlenmesi ve Laboratuvar Yönetmeli?i Toplant?s? 

Prof. Dr. Kutsal Yörüko?lu ve Prof. Dr. Erdener Özer'in konu?mac? olduklar? toplant?, 27 Nisan 2012 Cuma günü, Swiss otelde 14.30-16.30 saatleri aras?nda yap?lacakt?r. Toplant? patologlar ve laboratuvar teknisyenleri ile birlikte yap?lacakt?r. Kurs öncesi teknisyenlere bilgi verilmesi ve kat?l?mc?lar?n daha önce yap?lm?? olan ayn? konudaki kursa ait videolar? izleyerek  toplant?ya gelmeleri, toplant?n?n interaktif kat?l?ml? olarak gerçekle?mesi ve sorunlar?n ortaya konmas? aç?s?ndan önem ta??maktad?r.

Videolar a?a??daki adresten izlenebilir. Videolar? izleyebilmek için bilgisayar?n?zda Adobe Flash Player yüklü olmal? ve  ekran ayar? da minimum 1280x720 olmal?d?r.

Ba?lant? adresi: http://media.zboxmedia.com/patoloji/

» Bilimsel program ve kurslar hakk?nda

EPD 2011-2012 Bilimsel program ve Kurs hat?rlatmalar?

EPD ayl?k toplant?lar?: Her ay?n ilk Cuma's? saat 17:00-19:00 aras?nda aksi belirtilmedikçe Swiss otelde yap?lacakt?r. Lütfen duyurularda toplant? yerini kontrol ediniz. Bilimsel programa web sayfas?n?n bilimsel program linkinden ula??lmaktad?r. 

EPD Kurslar?: Ege Üniversitesi T?p Fakültesi Hastanesi Tören ?ölen Alan? yan?ndaki Muhittin Erel Amfisinde yap?lacakt?r. 

EPD  2011-12 dönemi için toplam dört adet kurs düzenlemi?tir. Kurslar?n her birinin kat?l?m ücreti 75 TL olarak belirlenmi?tir. Ancak EPD'nin bu dönemde düzenledi?i kurslar?n tümüne kat?lacak olan kat?l?mc?lardan yaln?zca üç kurs ücreti, üç taksitte al?nacakt?r (Son ödeme tarihleri 30 Aral?k 2011, 27 Ocak 2012, 24 ?ubat 2012). Kurs kay?t bilgileri ve kay?t formuna t?klayarak ula?abilirsiniz.

» 2011-12 Ege Patoloji Derne?i kurslar?
 
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi Hastanesi Tören ?ölen Alan? yan?ndaki Muhittin Erel Amfisinde yap?lacakt?r. 
Her bir kursun detayl? bilgilerine kurs alt?nda yer alan PROGRAM üzerine t?klayarak ula??labilir
Kurs kay?t bilgileri ve kay?t formuna t?klayarak ula?abilirsiniz.
 

 

 

» EPD: Uzman?na dan??al?m
02 Aral?k 2011

Uzman?na Dan??al?m

Konu?mac?lar:         Demet Etit (?zmir Atatürk EAH),

                                 Ülkü Küçük (Tepecik EAH),

                                 Mehtat Ünlü  (DEÜTF)

 

YER:
Swissôtel Büyük Efes, ?zmir
Didim salonu 
Kahve molas? 16:30-17:00
Bilimsel toplant?  17:00

 www.swissotel.com/izmir
Otel alt?nda otopark mevcuttur

» Nropatoloji Uygulamal? Atlye al??mas?

Nöropatoloji Uygulamal? Atölye Çal??mas?

17-18 ve 19 Ekim tarihlerinde UCSF'ten Prof. Dr. Tar?k Tihan'?n kat?l?m?yla Ege Bölgesi'ndeki t?pta uzmanl?k ö?rencilerine yönelik "Uygulamal? Nöropatoloji Atölye Çal??mas?" gerçekle?tirilecektir. Atölye çal??mas?, gross beyin kesitleri ve virtüel slayt mikroskopik görüntüleri e?li?inde uygulanacakt?r. Aktif kat?l?ml? bir çal??ma hedeflendi?i için kat?l?mc? say?s? 20 ki?i ile s?n?rl?d?r. Kat?lmak isteyenlerin 14 Ekim tarihine kadar isimlerini iletmeleri gerekmektedir. 

Moderatörler: Prof. Dr. Tar?k Tihan, Prof. Dr. Taner Akal?n, Uz. Dr. Ayça Er?en

?rtibat: Dr. Ayça Er?en ersenayca@hotmail.com 05068883480

 

» Panel: Santral Sinir Sistemi Tmrlerinde Klinikopatolojik Korelasyon Tarih: 07.10.2011

Panel:      Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Klinikopatolojik Korelasyon

Tarih:        07.10.2011

Yer:           Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) T?p Fakültesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Program

16:10               ?zmirden Servis: Ege Üniversitesi T?p Fakültesi Patoloji AD önü

16:30-17:00     Aç?l?? Kokteyli

17.00-19.00     Bilimsel Program

 

» Patoloji Dernekleri Federasyonu yeli?i

De?erli Meslekta?lar?m?z,

Patoloji Dernekleri Federasyonuna üyelik için patoloji derneklerinden birine üye olman?z gerekmektedir. Türk Patoloji Dergisi Patoloji Dernekleri Federasyonu güncel üyelerine gönderilecektir. Bu nedenle Ege Patoloji Derne?i üyelerimizin web sayfas?nda durumlar?n? kontrol etmeleri ve/veya mail adreslerine güncel duyurular? alam?yorlarsa sait.sen1@gmail.com adresine mail göndermelerini rica ediyoruz. Tüm üyelerimizin Patoloji Dernekleri Federasyonu web sayfalar?ndan ayr?ca kay?tlar?n? yapmalar?da gerekmektedir.

Mail adresiniz ve üyelik durumunuz için web sayfas?nda isminizin üzerine geliniz ve t?klay?n?z. Mail linkinde sizin güncel mail adresiniz olup olmad???n? kontrol ediniz. Link çal??m?yorsa sait.sen1@gmail.com mail adresine durumuzu ve güncel bilgilerinizi aç?klayan bir mail gönderiniz.

Derne?imize üye olmayan asistan ve uzmanlar?n üyelikleri web sayfas?ndaki üyelik formunun bize gönderilmesi ile olmaktad?r (kurum temsilcileri veya yönetim kurulu üyeleri arac?l???yla)

?lgi, yard?m ve destekleriniz için te?ekkür ederiz.

 

Sayg?lar?m?zla,

» EPD MAYIS AYI ETK?NL???
06 May?s 2011
Slayt Semineri: Perinatal Otopsi

Konu?mac?:
Dr. Erdener Özer (Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi)

Toplant? ard?ndan kapan?? kokteyli yap?lacakt?r. 

Toplant? yeri; Kaya Otel
Kaya ?zmir Thermal & Convention 
Il?ca Mah. Zeytin Sk. No:112 Narl?dere / ?zmir

» EPD Kurslar?

KURSLAR

4-5 Aral?k 2010

KURS: Malign Tümörleri Taklit Eden Benign Lezyonlar (PROGRAM)

 

Moderatör: Dr. Ne?e Çall? Demirkan (Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi)

5-6 ?ubat 2011

KURS: ?skelet Sisteminin Tümör ve Tümör Benzeri Lezyonlar? (PROGRAM)

 

Moderatör: Dr. Sermin Özkal (Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi)

26 Mart 2011

KURS: Tiroid Patolojileri (PROGRAM)

 

Moderatör: Dr. Tülay Canda (Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi)

 Kurs kat?l?mc?lar? duyurusu için buray? t?klay?n?z. ; Kurslar  Ege Üniversitesi T?p Fakültesi Hastanesi Tören ?ölen Alan? yan?ndaki Muhittin Erel Amfisinde yap?lacakt?r.

Kurslara kat?l?m formu için buray? t?klay?n?z.

» Ba?kandan mesaj

 De?erli EPD üyeleri,

11.06.2010 tarihinde saat 17:00’de ?zmir Tabip Odas? Prof. Dr. Orhan Süren Salonunda yap?lan EPD Genel Kurulu’nda gerçekle?tirilen seçim sonucunda yeni EPD Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Patoloji Dernekleri Federasyonu Genel Kurulunda Ege Patoloji Derne?i'ni temsil edecek asil ve yedek delegeler belirlenmi?tir. Tam listelere ekteki dosyadan ula?abilirsiniz.

Yeni döneme girerken hedefimiz meslek örgütü olarak sizleri arzu etti?iniz ?ekilde temsil edebilmek, hepinizin katk?lar?yla bilimsel olarak derne?imizi daha da ileriye götürmek ve sosyal ili?kilerimizi güçlendirmek olacakt?r.

 

Sayg?lar?m?zla,

 

EPD Yönetim Kurulu ad?na

 

Prof. Dr. Mine Hekimgil
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi
Patoloji Anabilim Dal?
Bornova, ?zmir 35100
Tel. +90 232 3881025
Cep tel. +90 532 4570728
Fax. +90 232 3736143
E-posta: mine.hekimgil@ege.edu.tr

 

 

» Ege Patoloji Derne?i Ola?an Genel Kurul toplant? sonular?


Ege Patoloji Derne?i Ola?an Genel Kurul’u,  11 Haziran 2010 Cuma günü yap?ld?.

» Tmrlerde ?mmnohistokimya Kursu Foto?raflar?

Tümörlerde ?mmünohistokimya Kursu Foto?raflar?na ula?mak için devam ediniz...

» Ola?an Genel Kurul

Ege Patoloji Derne?i Ola?an Genel Kurul’u, 4 Haziran 2010 Cuma günü saat 17.00‘de ?zmir Tabip Odas? Orhan Süren Salonu’nda yap?lacakt?r. Ço?unluk sa?lanamad??? takdirde ikinci toplant? 11 Haziran 2010 Cuma günü saat 17.00’de ayn? yerde yap?lacakt?r.

» Ege Patoloji Derne?i Teknik Kursu Dkman ve Resimleri

Ege Patoloji Derne?i'nin düzenledi?i, 8-9 May?s 2010 tarihlerinde ?zmir'de yap?lan "Patoloji Laboratuar?n? kurduk: (Daha) ?yi bir kesit ve yayma için ne yapmal?y?z?" kursu konu?ma metinleri, sunumlar? ve kurs foto?raflar?na buradan ula?abilirsiniz...Copyright © 2008 www.epd.org.tr
Ege Patoloji Derneði 1420 sokak, No:78, Kat:1, Daire:1, Alsancak, Ýzmir
Tel : 0.232. 463 36 86 | Faks : 0.232. 463 36 86